You are here

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ДАРИТЕЛИ

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ДАРИТЕЛИ
НА ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ”
 
РАЗДЕЛ І
ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1 (1) Настоящите правила определят отношенията на фондация „Глобални библиотеки – България“ (Фондацията) с нейните дарители.
(2) При прилагането и тълкуването на настоящите правила се прилагат вътрешните нормативни актове на Фондацията и действащото законодателство и не могат да им противоречат.
(3) С настоящите правила се уреждат даренията, при които се сключва писмен договор или са извършени по електронен път чрез интернет страницата на фондацията.
(4) При отношенията си с дарителите, фондацията прилага принципите на спазване волята на дарителите, прозрачност и  отчетност.
(5) С предоставянето на дарение на фондацията, дарителите приемат, че са запознати с правилата
(6) Фондацията приема с благодарност направеното от дарителя дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията ѝ.
Чл. 2 (1) Фондацията е администратор на лични данни и гарантира, че ще ползва данните на дарителите само за комуникация с тях.
(2) Фондацията не разпространява личните данни на дарителите на трети лица, освен след тяхното предварително съгласие.
 
РАЗДЕЛ ІІ
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
Чл. 3. (1) Фондацията сключва с лицата, желаещи да извършат дарение, писмен договор (Приложение № 1 от настоящите правила).
(2) При предоставяне на дарения фондацията може да изиска документ за произхода на средствата според приетите от нея правила за предотвратяване изпирането на пари (Приложение № 3). Това правило е задължително при дарения над 20 000 лева.
(4) При сключване на писмен договор за дарение при спазване волята на дарителя се  описва конкретното условие на дарителя.
(5) Когато дарението е с предмет движима или недвижима вещ се извършва оценка на вещта и стойността ѝ се посочва в договора за дарение.
 
РАЗДЕЛ ІІІ
ДАРЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ
Чл. 4. Интернет страницата на Фондацията дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 3 начина на плащане:
1. Дебитна или кредитна карта;
2. ePay.bg интернет система за плащания;
3. PayPal интернет система за плащания;
Чл. 5. (1) Дарителят извършва дарението в лева, евро или щатски долари.
(2) В случаите на чл. 4, дарителят може да преведе суми от 2 (два) до 3000 (три хиляди) лева или нейният еквивалент в евро или щатски долари.
 
РАЗДЕЛ ІV
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 6. Фондацията поддържа книга на дарителите и направените от тях дарения. Дарителят избира дали иска или не да поучи удостоверение за извършеното дарение (Приложение № 2).
Чл. 7. Фондацията може да откаже извършено плащане в случай, че се установи противоречие със Закона за мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма. В този случай фондацията възстановява дарената сума по сметката на дарителя, освен ако друго не е предвидено в закон.
Чл. 8. (1) Дарения се приемат по посочена за това целева сметка на фондацията;
(2) Фондацията не приема пари в брой с изключение на предварително одобрени от Управителния съвет дарителски кампании. Еднократната стойност на извършеното дарение в този случай не може да надхвърли 1000 лева.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1.   (1) Настоящите Правила влизат в сила след тяхното приемане от Настоятелството на Фондацията, съгласно чл. 18, ал.1, т. 7 и чл. 14, ал.1, т. 3 от Учредителния ѝ акт .

(2) Правилата се изменят и допълват по реда на неговото приемане.

§ 2.   (1) Правилата са одобрени с решение на УС на ФГББ, Протокол № 9 / 14.11.2016, т. 2.1.  
(2) Правилата са приети с решение на Настоятелството на ФГББ, Протокол № …/…… .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ
 
Днес, … …. … г., между
…………………………………………………………., с ЕИК ……………., със седалище
(трите имена на физическото лице или наименование на търговец
и адрес на управление.  ……………………………………………………., представлявано от ………………………., Управител/Изпълнителен директор[1], наричан за краткост „Дарител”
 
И
 
Фондация „Глобални библиотеки – България”, БУЛСТАТ 176554875, със седалище и адрес: гр. София, ул. Христо Белчев № 1, ет. 4, представлявано от ……………………………………, председател на Управителния съвет, наричан за краткост „Дарен”
 
Сключиха настоящия договор за следното:
 
Чл. 1. ДАРИТЕЛЯТ отстъпва безвъзмездно и веднага на ДАРЕНИЯ
...........................................................................................................................  по следната банкова сметка на фондацията: Банка… … …, BIC: ... ... ..., IBAN:................................................          
        (индивидуализация на вещта или размер на паричната сума)
 
Чл. 2. Дареният приема с благодарност направеното дарение и се задължава да ползва получените средства в съответствие с целите и мисията ѝ
 
Настоящият договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
 
 
ДАРИТЕЛ: ……………                                                         ДАРЕН: ……………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Фондация Глобални библиотеки – България
София 1000, ул. Христо Белчев 1, ет. 6, ЕИК 176554875, ДП Триадица
Регистрирана от СГС по фирмено дело 605/2013 г.
 
 
 
 
СВИДЕТЕЛСТВО
За дарение
….. / … дата
 
Настоящото свидетелство се издава на ………/три имена или наименование на юридическо лице/…………….., EГН/ЕИК ………………., седалище/адрес (на управление): ………………, представлявано от (три имена на представляващия юридическото лице) в уверение на това, че през 2016 г. е направил/а дарение на Фондация Глобални библиотеки – България в размер на …………..(сумата се изписва цифром и словом, като се посочва и валутата) …… предоставени й …… /по банков път или чрез друг приложим метод – посочва се/ ……….
Дарението е предоставено с цел ………… при следните условия (ако е приложимо) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
гр. София                                                                  ……… /имена/……/печат/……….
/дата/…                                                               Изпълнителен директор

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА
     
            Долуподписаният/-ата: ...............................................................................................,
ЕГН..................................., гражданство ..........................., л.к. № .......................................,
изд. на ................................... от .............................................................................................,
адрес: .......................................................................................................................................,
тел. .............................., моб.тел.............................,e-mail .....................................................,
в качеството на .........................................................(законен представител / пълномощник),
на ..........................................................................................с  ЕИК ......................................,
със седалище .........................................................................................................................,
тел./факс .................................., E-mail ....................................................., www …...............
 
                        Декларирам, че паричните средства за дарение към фондация „Глобални библиотеки – България“ които средства са в размер ...................... (сумата се изписва цифром и словом/индивидуализира се вещта, предмет на дарението) имат следния произход:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................           
                        Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
 
..........................г.                                                        Декларатор:
гр. .....................                                                                     /........................................................./    
 

[1] Приложимо само за юридически лица